Đạo nguyên

Chương 1: Bàng Long SơnBàng Long sơn mạch trải dài hơn ngàn dặm vắt ngang biên giới Tùy Quốc cùng Triệu Quốc, sản vật phì nhiêu, nuôi sống không biết bao nhiêu sơn dân.

Bên ngoài Bàng Long Sơn thường bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, giơ tay cũng không thấy được năm ngón, lại không có đường đi rõ ràng, sơn dân quanh năm vào rừng hái thuốc cùng bẫy thú cũng dễ đi lạc.

Từ trên cao nhìn xuống, sương mù tựa như một biển mây, ngăn cách bên trong và bên ngoài sơn mạch, như hai cái thế giới.

Lý Nguyên ngồi trên tảng tương đối bằng phẳng trước tiểu viện, dưới chân là một mảnh ruộng trồng rau do hắn mới mở tháng trước, bên tr.

 

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.